VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.oazapoprad.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Bc.Zuzana Kušniráková, 059 12 Hôrka, Primovce 618, Slovenská republika

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………………………………………………………… 

—Dátum objednania/dátum prijatia (*)…………………………………………………………… 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)…………………………………………………………… 

—Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)…………………………………………………………… 

—Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………………………………… 

—Dátum …………..   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.